psychoterapia wałcz

Poradnictwo psychologiczne 

Forma pomocy i wsparcia kierowana do osób zdrowych, przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe i rozwojowe, trudności z przystosowaniem bądź borykających się z innymi problemami wynikającymi z danej sytuacji. Jest to metoda wspomagająca zarówno jednostki, jak i rodziny lub grupy w zakresie rozwoju oraz utrzymaniu zdrowia psychicznego. Zazwyczaj przebiega w formie kilku spotkań, których celem jest: diagnoza (identyfikacja) problemu, określenie czynników podtrzymujących problem, poszukanie nowych sposobów rozwiązania problemu oraz wzmocnienie klienta w realizacji zmian. Porad psychologicznych udziela psycholog zgodnie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.

Psychoterapia [gr. psychḗ ‘dusza’, therapeía ‘leczenie’]

To zespół metod psychologicznych stosowanych w celu leczenia rozmaitych zaburzeń i trudności natury psychicznej bądź wsparcia i „ulepszenia” potencjału osobowościowego oraz jakości życia. Jej głównym celem jest doprowadzenie do zmian, które zmniejszą nasilenie objawów chorobach lub je usuną, a także na rozwój kompetencji i zasobów osobistych. Psychoterapia wpływa m.in. na: zmianę postawy, poprawę ogólnego dobrostanu, zwiększenie motywacji do działania, rozwój relacji i umiejętności społecznych, zdolność radzenia sobie z emocjami bądź dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami czy myślami. Bywa pomocna w poprawie życia osobistego i zawodowego. Psychoterapia z reguły obejmuje cykl spotkań klienta z terapeutą. Można przyrównać ją do „podróży w głąb siebie” – podróż tą odbywa klienta, a terapeuta jest tylko jego przewodnikiem, dbającym o bezpieczeństwo podróżującego.  Psychoterapia opiera się w głównej mierze na rozmowie terapeuty z klientem, ale może wykorzystywać także inne elementy pracy, takie jak: techniki projekcyjne, analizę symboli, metaforę, karty terapeutyczne, rysunek, pisanie dzienników czy listów, ustawiania przestrzenne itp. Nie istnieje jedna powszechne przyjęta forma psychoterapii, można wyróżnić wiele jej nurtów. Osobiście najczęściej stosuję metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR, ang. BSFT), jednak korzystam także z podejścia terapii humanistyczno–egzystencjalnej, poznawczo–behawioralnej czy systemowej. Dobieram metody odpowiednio pod klienta i problem, z którym przychodzi.

Hipnoterapia

Rodzaj psychoterapii, podczas której wykorzystuje się techniki hipnotyczne (proces terapeutyczny z użyciem hipnozy).  Pozwala na uzyskaniu większego wglądu w siebie i swoje doświadczenia oraz na odreagowanie emocji i ich transformację. Wspaniałe narzędzie do pracy z podświadomością.  Hipnoterapia jest w pełni bezpieczna oraz cieszy się dużą skutecznością. Pomaga szczególnie w przypadku: nerwic, stanów lękowych, nałogów i uzależnień, tików, ciężkich przeżyć osobistych, stresu pourazowego, depresji, zaburzeń odżywiania, trudności ze snem, alergii, bólu itp.

Terapia online

Świadczenie usług psychologicznych za pośrednictwem Internetu (np. przez Skype lub Zoom, w wyjątkowych sytuacjach możliwość kontaktu telefonicznego). Skierowana dla osób, które z różnych względów nie mogę odbyć sesji terapeutycznej w sposób tradycyjny bądź obawiają się bezpośredniego kontaktu. Ostatnie badania wskazują na to, że skuteczność tej formy terapii jest często porównywalna do spotkań „twarzą w twarz”.

terapia online wałcz

Rozwój osobisty

Dotyczy wszelkich działań zmierzających do samodoskonalenia. Pozwala poprawić jakość danych obszarów życia człowieka oraz prowadzi do maksymalizacji ludzkiego potencjału. Krótko mówiąc, jest to proces, który polega na stawaniu się lepszym człowiekiem. Rozwój osobisty może dotyczyć m.in.: podnoszenia samooceny i pewności siebie, rozwoju kariery, poszerzania świadomości, rozwijania różnorodnych umiejętności, talentów i pasji, odkrywania zasobów i mocnych stron, poprawy jakości życia osobistego lub zawodowego, realizacji marzeń, zaspokojenia ambicji, lepszej organizacji czasu, zdobywania wiedzy, wyznaczana i osiągania celów, tworzenia planów na przyszłość, poprawy komunikacji i kompetencji społecznych, nauki asertywności, poprawy zdrowia, pokonywania barier utrudniających odniesienie sukcesu.

Osobiście pracując z klientem nad rozwojem osobistym, stosuję elementy coachingu, dialog motywujący oraz sięgam po rozmaite metody, narzędzia i informację. W tej dziedzinie współpracuję także z Gabinetem Osobowości.

Treningi relaksacyjne

Trening autogenny Schultza, Progresywna relaksacja mięśni Jacobsona, wizualizacja, skanowanie ciała itp. Niezwykle pomocne dla osób borykających się z: długotrwałym stresem, nadciśnieniem tętniczym, bólami głowy, zaburzeniami snu, natłokiem myśli, nerwowością, zaburzeniami lękowymi czy depresją.

treningi relaksacyjne wałcz

Inne:

Treningi uważności oraz ćwiczenia oddechowe

Techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia oraz tylnych partii mózgu. Głównym celem terapii taktylnej jest wyciszenie a także: aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów.  Jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z: porażeniami mózgowymi, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękiem, stresem pourazowym, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, ADHD, ADD, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy, zaburzeniami integracji sensorycznej. Twórcą tej metody jest psycholog – dr Swietłana Masgutowa, która swoją praktykę oparła na pracy z ofiarami wojen, trzęsień ziemi i katastrof. Jest to bardzo wyciszający rodzaj masażu, wykonywany przez ubranie na stole terapeutycznym, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych.

Praca nad zmianą nawyków, motywacją, osiąganiem celów żywieniowych oraz zrozumieniem psychologicznych czynników otyłości bądź zaburzeń odżywiania.

Badania: temperamentu, osobowości (w tym zaburzeń osobowości), samooceny, samopoczucia (pomiar depresji), komunikacji w związkach, preferencji zawodowych, zainteresowań, inteligencji ogólnej, oceny stanu umysłowego (dysfunkcji poznawczych) itp.

Pomoc w wyborze szkoły, zawodu, dalszej kariery bądź przekwalifikowaniu się, zmiany aktualnego zatrudnienia lub też właściwego dostosowania zawodowego  – adekwatnie do możliwości psychofizycznych klienta. Stosowanie narzędzi pozwalających na lepsze zrozumienie siebie, swoich zainteresowań i preferencji zawodowych.

Informacje na stronie partnerskiej: Kręgosłup OdNowa